☰ Menu

สมัครเรียน : admission


หลักสูตรระดับปริญญาตรีคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขได้ เช่น ด้านการเงิน การธนาคาร ประกันภัย นักวิเคราะห์วางแผน วางนโยบาย ครูหรืออาจารย์ รวมทั้งนักวิจัยและนักวิชาการ เป็นต้น

นักเรียนที่สนใจจะศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีคณิตศาสตร์และหลักสูตรปริญญาตรีคณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถสมัครเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) ซึ่งจะเปิดรอบที่ 2 ถึงรอบที่ 5 โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว๊บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื่องจากการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จะเป็นการใช้ระบบ TCAS เป็นครั้งแรก ทางนักเรียนควรจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจากเว๊บไซต์ของระบบ TCAS ให้ถี่ถ้วน