☰ Menu

สมัครเรียน : admission


หลักสูตรระดับปริญญาตรีคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขได้ เช่น ด้านการเงิน การธนาคาร ประกันภัย นักวิเคราะห์วางแผน วางนโยบาย ครูหรืออาจารย์ รวมทั้งนักวิจัยและนักวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา และ ปร.ด.คณิตศาสตร์

สามารถสมัครได้ที่ www.graduate.su.ac.th