☰ Menu

Office Hours ของอาจารย์

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น

  • วิชา 511100 PRECALCULUS (webwork)
  • วิชา 511103 CALCULUS FOR BIOLOGICAL SCIENTISTS (webwork)
  • วิชา 511104 CALCULUS FOR ENGINEERS I (อ.รัตนา,อ.สมพงค์) (webwork)
  • วิชา 511104 CALCULUS FOR ENGINEERS I (อ.สวรรยา,อ.ปรีชญา) (webwork)
  • วิชา 511106 CALCULUS FOR BIOLOGICAL SCIENTISTS I (webwork)
  • วิชา 511108 CALCULUS FOR COMPUTATIONAL SCIENTISTS I (webwork)
  • วิชา 511110 CALCULUS FOR DATA SCIENTISTS I (webwork)
  • วิชา 511112 CALCULUS FOR PHYSICAL SCIENTISTS (webwork)
  • วิชา 511241 LINEAR ALGEBRA I (webwork)

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย

รายวิชา ปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย

รายวิชา ปีการศึกษา 2560 ภาคต้น

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ภาคฤดูร้อน

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย